นโยบายคุ้มครองสิทธิ

อัปเดต ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

             นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของบริษัท ค้าขายมั่งมี จำกัด ("จูนเบเกอร์มาร์ท" "เรา" หรือ "ของเรา") ใช้บังคับกับการทำงานของ June Bakemart ซึ่งเราจัดให้มีขึ้นผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ ("บริการ") เอกสารนี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการแต่ละราย ("ท่าน" "ของท่าน" หรือ "ผู้ใช้") ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลที่เรารวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ เราให้ความคุ้มครองแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด และเราต้องการให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุอันแท้จริงที่เราใช้ข้อมูลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใช้และ/หรือลงทะเบียนเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายของเรา ถ้าท่านไม่สามารถตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

            เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งที่ท่านให้แก่บริการ ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้สั่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่ง หรือที่อยู่ของสถานที่จัดส่ง และประวัติการจัดส่ง อีเมล รูปแบบการชำระเงิน เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาที่เข้าถึงบริการ รายละเอียดประจำอุปกรณ์ (device ID) หรือค่าเอกลักษณ์ (unique identifier) อื่นๆ ที่อยู่ไอพี หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ชื่อและรุ่นของอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้งและเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location data) ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ กิจกรรมของท่านภายในบริการ และระยะเวลาที่ท่านลงชื่อเข้าใช้งาน

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร

            โดยทั่วไป เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเรารวบรวมมาจากท่านเพื่อการ ให้และการดำเนินการเกี่ยวกับบริการ การตอบสนองการร้องขอจากท่าน และการให้บริการและการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อ

- การส่งคำบอกกล่าว การยืนยันคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารถึงท่าน

- การยืนยันตัวบุคคลของท่าน และการป้องกันการส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ

- การทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้โดยรวมและรายบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของเรา เพื่อที่เราจะปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองความต้องการและความชื่นชอบของลูกค้า อีกทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์อื่นๆ

- การป้องกัน ตรวจจับ ลด และตรวจสอบการฉ้อฉล การละเมิดด้านความปลอดภัยและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย

เราแบ่งปันข้อมูลอย่างไร

ผู้ให้บริการ

            เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมมาต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทนเรา

คุกกี้ (Cookies)

            เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในการจัดเก็บแบบ Local Storage ซึ่ง คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งๆ ไฟล์ข้อความที่ถูกจัดเก็บไว้นี้จะถูกเรียกขึ้นมาอ่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมนั้นอีกครั้งหนึ่งภายหลัง ดังนั้นคุกกี้บางตัวจึงมีความสำคัญเพราะถ้าไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ คุกกี้อื่นๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กล่าวคือ คุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้งาน (username) ในแบบที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการจดจำภาษาที่ท่านเลือกใช้ การมีคุกกี้ทำให้ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อ

- ช่วยให้เราคงการเข้าใช้บริการ (maintain session) ของท่านไว้ได้เมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเสริมอื่นๆ

- เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ระบบของเรา

- เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่านและเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่าน

- เพื่อให้เราเข้าใจว่าคนใช้บริการของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงบริการ

อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับให้มีการใช้คุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถของการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้โดยรวมของท่าน

การส่งข้อความ/การแจ้งเตือน

            เราอาจส่งข้อความ (push notifications) หรือการแจ้งเตือน (alerts) ไปยังอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถยกเลิก (deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านี้ในเวลาใดๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน (notification settings) บนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (settings) บนหน้าเว็บไซต์ในส่วนของสมาชิกของท่าน

การติดต่อเรา

            หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา หรือประสงค์จะทำการร้องเรียน โปรดติดต่อ 093-5256265

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้

            นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ