เงื่อนไขการให้บริการผู้ใช้บริการ

อัปเดต ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

             เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ค้าขายมั่งมี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้าสำหรับผู้ใช้บริการ (“ระบบการสั่งซื้อ”) บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น “Junebakermart” (“เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น”) ของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” ไปยังผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต (“ลูกค้า”) โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและ ผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไป

            ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการระบบการสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท ด้วยวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้บริการขอรับรองว่า

1) ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก และ/หรือ ข้อมูลใดๆที่แสดงบนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์/หรือ ให้ไว้แก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นของผู้ใช้บริการจริง ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการดัดแปลง หรือ ปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือ การขายสินค้าใดๆ รวมถึง ระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

2) ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอม ดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไป

3) ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสะสมแต้ม บันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ใช้ แลกเปลี่ยน และ/หรือดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้